Algemene voorwaarden

 1. Voorwaarden algemeen
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en diensten van EuroTech Center Nederland (hierna te noemen ETC), waaronder o.a. de internetsite www.eurotechcenter.nl, www.eurotechcentre.nl, www.eurotechcenter.eu, www.mymodis.eu het forum en de telefonische helpdesk. U wordt verzocht deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen.
 2. Akkoordverklaring
  Door gebruik te maken van de diensten van het ETC en de aangeboden informatie, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.
 3. Informatie ETC
  1. De aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies of richtlijnen van de van toepassing zijnde (voertuig)fabrikant. Beslissingen op basis van informatie van ETC zijn voor uw eigen rekening en risico. Indien een (voertuig)fabrikant andere of extra richtlijnen hanteert, dienen altijd de richtlijnen van de fabrikant gehanteerd te worden.
  2. Hoewel ETC probeert juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden, geeft ETC geen garantie dat de aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.
  3. Hoewel ETC veel tijd en energie stopt in techniek, software, verbindingen en databases, geeft ETC geen garantie dat producten en diensten foutloos of ononderbroken zullen functioneren.
 4. Abonnementsvormen
  1. Verstrijken van de belminuten
   De belminuten lopen wanneer u een medewerker van ETC aan de lijn heeft. Staat u ‘in de wacht’ dan verstrijken er geen belminuten.
  2. Wijzigen abonnementsvorm
   U kunt uw abonnementsvorm wijzigen door contact op te nemen met uw Snap-On dealer. Bij een 30 en 60 belminuten abonnement dient u dit te doen voordat u de 5 minutengrens overschrijdt. Bij een jaarabonnement dient u één maand voor het verstrijken van uw abonnement uw abonnementsvorm te wijzigen.
  3. Opzeggen abonnement
   U kunt uw abonnement alleen opzeggen door een brief te schrijven aan EuroTechCenter, Dorresteinweg 66C, 3762 KK Soest. Bij een 30 en 60 belminuten abonnement dient u dit te doen voordat u de 5 minutengrens overschrijdt. Bij een jaarabonnement dient u één maand voor het verstrijken van uw abonnement schriftelijk op te zeggen.
  4. Overdracht
   Alle abonnementen die zijn aangegaan, zijn niet overdraagbaar aan andere personen en/of partijen.
 5. Rechten en plichten
  ETC, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle via ETC aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan deze informatie te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ETC of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag verkregen informatie alleen gebruiken voor doelmatig onderhouden en repareren van voertuigen en het gebruiken van de diagnoseapparatuur.
 6. Beveiliging en aansprakelijkheid
  1. Beveiliging
   De beveiliging van berichten die u aan ETC zendt, is niet gegarandeerd. Indien u ervoor kiest berichten aan ETC te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.
  2. Aansprakelijkheid
   ETC aanvaard geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of door ETC op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

   • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur, software of voertuigen in verband met de toegang tot of het gebruik van de diensten van ETC
   • de informatie die wordt aangeboden
   • het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie
   • de werking of het niet-beschikbaar zijn van de diensten
   • misbruik van diensten
   • verlies van gegevens
   • het downloaden of gebruiken van software
   • of aanspraken van derden in verband met gebruik van de diensten.
  3. Pincode
   Uw pincode is de waarborg dat niemand misbruik maakt van uw abonnement of belminuten. U bent zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van deze code.U kunt uw pincode altijd laten wijzigen, door dit schriftelijk bij ETC aan te vragen. U krijgt dan een nieuwe pincode per post toegestuurd.Wanneer u het vermoeden heeft dat er misbruik gemaakt wordt van uw pincode, kunt u dit per email: administratie[at]eurotechcenter.nl of per brief aan ETC laten weten. ETC blokkeert uw code zo snel mogelijk. U krijgt dan een nieuwe pincode toegestuurd.
 7. Tarieven en betaling
  1. 30 belminuten abonnement
   Het 30 belminuten abonnement kost € 53,00 excl. 21% btw.
  2. 60 belminuten abonnement
   Het 60 belminuten abonnement kost € 98,00 excl. 21% btw.
  3. Jaarabonnement
   Het jaarabonnement kost € 695,00 excl. 21% btw.
  4. Machtiging automatisch incasso
   U geeft ETC machtiging om het genoemde bedrag, voor het abonnement dat u heeft gekozen, af te schrijven van uw rekening binnen 14 dagen nadat u van ETC een factuur heeft ontvangen. Elke keer wanneer uw belminuten op 5 minuten na of wanneer uw jaarabonnement is verstreken, wordt u een factuur gestuurd en binnen 14 dagen zal het bedrag worden afgeschreven van uw rekening. Uw abonnement gaat pas in, wanneer uw betaling ontvangen is. Wanneer het om een of andere reden niet mogelijk is het openstaande bedrag van uw rekening af te schrijven, behoudt ETC zich het recht uw toegang tot de helpdesk tijdelijk te blokkeren.
  5. Prijswijziging
   ETC behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. U krijgt hiervan altijd vooraf schriftelijk bericht.
 8. Bescherming van uw gegevens
  1. ETC verwerkt de persoonsgegevens van u in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving.
  2. ETC gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden:
   • verlening en ontwikkeling van onze diensten.
   • verstrekking aan derden indien wettelijke verplichting daartoe.
 9. Geschillen
  Op de diensten van het ETC is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.ETC behoudt zich het recht voor de via het ETC aangeboden informatie en/of diensten, met inbegrip van de tekst van deze voorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Copyright 2020 EuroTech Center